กศน.ตำบลสระพัฒนา..ยินดีต้อนรับ..ในขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคนักศึกษาใหม่ สมัครใด้ที่กศน.ตำบลสระพัฒนานะครับ.หรือโทรมาที่.อ.ไพรโรจน์ โพธิ์ทอง 081-943-6620 เจ้า.....

วิชาเรียน


ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

วิชาเรียน     ภาคเรียนที่ 2/2554


มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาบังคับ
รหัสวิชา
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
รหัสวิชา
หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์ พว21001
4
วิทยาศาสตร์ พว31001
5
ศิลปศึกษา ทช21003
2
ศิลปศึกษา ทช31003
2
สังคมศึกษา สค21001
3
สังคมศึกษา สค31001
3


วิชาเลือก
รหัสวิชา
หน่วยกิต
วิชาเลือก
รหัสวิชา 
หน่วยกิต
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ทร02021
1
อินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ ทร02017
1
น้ำกับชีวิต

พว02019
1
พลังงานทดแทน พว02003
1
เพศศึกษาสำหลับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น


ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทช02006
สค22100
1


1

สารพิษในชีวิตประจำวัน


สภาวะโลกร้อน


รักษ์ท้องถิ่น


ประติมากรรมสากล


ความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย


ธรรมมาภิบาลสร้างสังคมสงบสุข

พว02013


พว02018


พว32018


ทช32002


สค02002
สค32011
        1


        2


        1


        1
        1        1
รวม

14


รวม

19