กศน.ตำบลสระพัฒนา..ยินดีต้อนรับ..ในขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคนักศึกษาใหม่ สมัครใด้ที่กศน.ตำบลสระพัฒนานะครับ.หรือโทรมาที่.อ.ไพรโรจน์ โพธิ์ทอง 081-943-6620 เจ้า.....

รายชื่อ นักศึกษา


บัญชีรายชื่อ นักศึกษา กศน. อำเภอกำแพงแสน
กศน.ตำบลสระพัฒนา  หลักสูตร  51
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - สกุล
หมายเลขโทรศัพท์

1
ระดัยประถมศึกษา
5321-00009-1

นางรถสุคนธ์  สินพูน

2
5411-00013-6
นายยอดธง สระทองจันทร์


  1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5412-00092-4

นางสาวดวงพร สระทองแพ

2
5412-00093-3
นายธิติกร เรืองโรจน์

3
5412-00094-2
นายนิรุต แซ่ลิ้ม

4
5412-00095-1
นางสาวเกศรา  มะลิวัลย์

5
5412-00096-0
นางสาวละอองศรี ห่วงเอี่ยม

6
5412-00097-9
นางสาวบุญประภา เหมือนดาว

7
5412-00210-6
นายสิทธิศักดิ์ อำพันธ์

8
5412-00211-5
นางสาวดุจเดือน คำดี

9
5412-00212-4
นายพงษธร สระหงส์ทอง

10
5412-00213-3
นางสาวจิณณาภาษณ์ โกสี

11
5412-00214-2
นางสาววาสนา  แถมสวัสดิ์

12
5412-00216-0
นางสาวกมลวรรณ สระทองห่อ


บัญชีรายชื่อ นักศึกษา กศน. อำเภอกำแพงแสน
กศน.ตำบลสระพัฒนา  หลักสูตร  51
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - สกุล
หมายเลขโทรศัพท์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


1
5313-00227-2
นางสาวกาญจนา คล้ายมงคล

2
5313-00272-2
นายพิทักษ์ชัย เทพมาตย์

3
5313-00245-9
นางวิมลรัตน์  โถแก้ว

4
5323-00040-8
นางสาวจันทรกานต์  จูสวัสดิ์

5
5323-00048-0
นางสาวอมาวสี  สมส่วน

6
5323-00050-1
นางสาวจุฑารัตน์  กะการดี

7
5323-00104-9
นางสาวซาบิยะ สะอิ

8
5323-00140-5
นางสาวนพวรรณ  อรรถศิริ

9
5323-00141-4
นายอาหลาง  หน่ายเบิกไพร

10
5323-00142-3
นายไพฑูรย์  จันทร์มีทรัพย์

11
5323-00239-0
นางสาวกานต์ธิดา สระทองอั๋น

12
5323-00309-8
นางสาวนำพร  อรุณทรง

13
5323-00137-1
นางสาวพุธรักษา บริบูรณ์

14
5413-00138-0
นายจิรวัฒน์  สระทองหน

15
5413-00139-9
นายจิรยุทธ์   สระทองหน

16
5413-00140-1
นางสาวพรทิพย์  ทิงิ้วงาว

17
5413-00141-0
นางสาวณัฎธนันท์  วิรุฬห์มงคล

18
5413-00142-9
นางปาริตา  สระป้อมแก้ว

19
5413-00143-8
นายเจริญชัย  รัตนพันธ์

20
5413-00144-7
นางสาวณัฐธยาน์  ธญรัตนศรีสกุล

21
5413-00275-9
นายวัชรพงษ์  แซ่ปึง

22
5413-00145-6
นางสาวกวิสรา  สระทองอ่อน

23
5413-00146-5
นายสมประสงค์  สีมืด

24
5413-00147-4
นางสาวนิลุบล  สระทองจีน

25
5413-00148-3
นางสาวกนิษฐา  สระทองหนบัญชีรายชื่อ นักศึกษา กศน. อำเภอกำแพงแสน
กศน.ตำบลสระพัฒนา  หลักสูตร  51
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ – สกุล
หมายเลขโทรศัพท์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


26
5413-00148-3
นางสาวปัทมา  คำมา

27
5413-00150-4
นายทศพล  สระทองไหม

28
5413-00151-3
นางสาวยุพา  ปูนปาน

29
5413-00152-2
นางสาวพฤกษา  สระทองหน

30
5413-00153-1
นางสาวภาศิตา  จำปาธิ

31
5413-00154-0
นายเทพฤทธิ์  แสงทองสุก

32
5413-00155-9
นางสาวจุฑามาศ  สระทองเติม

33
5413-00156-8
นางสาวอรุณี  แก้วดอนไพร

34
5413-00245-3
นายพนันท์  สระทองแฝง

35
5413-00246-2
นางสาวณัชชา  สมบูรณ์

36
5413-00250-1
นางสาวชฎารัตน์  สระทองห่อ

  
บัญชีรายชื่อ นักศึกษา  กศน. อำเภอกำแพงแสน
กศน.ตำบลสระพัฒนา  หลักสูตร 44
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ – สกุล
หมายเลขโทรศัพท์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


1
1806-4722-0057-8
นายชวลิต  สรรสร้างเจริญ

2
1806-512-0067-7
นางสาววัชรา  มะลิวัลย์


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


1